1675     výdajných miest v okolí

Prihlásenie

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže - ShopRoku 2018

Tento materiál je jediným dokumentom, ktorý záväzne, úplne a jasne upravuje pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže s názvom „Hlasujte v súťaži ShopRoku 2018 pre Vašešošovky.sk a vyhrajte lístky do kina“ (ďalej len „spotrebiteľská súťaž“), ktorú organizuje spoločnosť Maternia s.r.o., IČ: 26104784, so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226.

1. Organizátor spotrebiteľskej súťaže
Maternia s.r.o., IČ: 26104784, so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice (ďalej len „organizátor“).

2. Termín konania spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2019.
Vyhlásenie výsledkov spotrebiteľskej súťaže prebehne 29. 3. 2019.

3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá splní stanovené pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže.
Zo spotrebiteľskej súťaže budú vylúčené osoby, ktoré nesplnia tu uvedené podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži, ďalej potom zamestnanci organizátora a osoby v obdobnom postavení k organizátorovi spotrebiteľskej súťaže.

4. Pravidlá zapojenia do spotrebiteľskej súťaže
Účastník súťaže sa do spotrebiteľskej súťaže zapojí splnením všetkých nasledujúcich krokov: 

 1. V termíne konania spotrebiteľskej súťaže, teda od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2019, navštívi webovú stránku www.shoproku.sk/sutaz?…, kde vyplní potrebné údaje a odošle hlasovací formulár tak, aby v súťaži ShopRoku 2018 platne hlasoval v cene popularity pre Vašešošovky.sk. Ak sa ďalej v týchto pravidlách hovorí o „hlasovaní“, myslí sa výlučne hlasovanie spĺňajúce všetky náležitosti podľa tohto a nasledujúceho odseku, ak sa ďalej v týchto pravidlách hovorí o „súťaži ShopRoku 2018“, myslí sa výlučne súťaž špecifikovaná v tomto odseku.

 1. Potvrdí svoje hlasovanie v súťaži ShopRoku 2018 kliknutím na link, ktorý mu príde na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyplnení hlasovacieho formulára.

 1. Prepošle e-mail, ktorý dostane ako potvrdenie o hlasovaní v súťaži ShopRoku 2018 na e-mailovú adresu shoproku@vasesosovky.sk a pripíše do e-mailu svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu. E-mail musí byť preposlaný z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú prišiel potvrdzujúci e-mail o hlasovaní v súťaži ShopRoku 2018, a to najneskôr do konca dňa 28. 2. 2019.


Do spotrebiteľskej súťaže nebudú zaradení účastníci súťaže, ktorí hlasovali mimo termín konania spotrebiteľskej súťaže stanovený v bode 4) písm. a) týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže. Rozhodujúci pre stanovenie termínu hlasovania je termín potvrdenia o hlasovaní, ktorý účastník obdržal od usporiadateľa súťaže ShopRoku 2018. Ďalej nebudú do spotrebiteľskej súťaže zaradení tí účastníci súťaže, ktorí do e-mailu neuvedú údaje stanovené v bode 4) písm. c) týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže a účastníci, ktorí prepošlú e-mail s potvrdením o hlasovaní podľa bodu 4) písm. c) týchto pravidiel po termíne podľa bodu 4) písm. c) týchto pravidiel.

Každý účastník súťaže sa môže spotrebiteľskej súťaže zúčastniť len raz, teda jedna fyzická osoba sa smie zúčastniť súťaže iba pod jednou e-mailovou adresou.

5. Výhry a vydanie výhier

Súťaží sa o nasledujúce výhry:
1. cena – 2× Poukážka na vstupenku do kina 2D v hodnote 13 € s DPH
2. cena – 2× Poukážka na vstupenku do kina 2D v hodnote 13 € s DPH
3. cena – 2× Poukážka na vstupenku do kina 2D v hodnote 13 € s DPH
4. cena – 2× Poukážka na vstupenku do kina 2D v hodnote 13 € s DPH
5. cena – 2× Poukážka na vstupenku do kina 2D v hodnote 13 € s DPH


Každý účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky a dodrží pravidlá pre zapojenie sa do spotrebiteľskej súťaže je automaticky zaradený do zlosovania o vyššie uvedených päť výhier. Vyhodnotenie a vyhlásenie spotrebiteľskej súťaže vykonáva organizátor.
Losovanie o hlavné výhry prebehne 29. 3. 2019. Vylosovaných bude celkovo päť výhercov, prvý vyžrebovaný výherca získava 1. cenu, druhý vyžrebovaný výherca získava 2. cenu, tretí vyžrebovaný výherca získava 3. cenu, štvrtý vyžrebovaný výherca získava 4. cenu a piaty vyžrebovaný výherca získava piatu cenu. Výhercovia budú ešte v ten deň informovaní o výhre na e-mailovú adresu, z ktorej prišiel organizátorovi e-mail podľa bodu 4 písm. c) týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže. Ak výherca do 7 dní odo dňa odoslania e-mailu s informáciou o výhre nepotvrdí, že informáciu o výhre obdržal, nárok pôvodného výhercu na výhru zaniká a namiesto neho bude do 14 dní odo dňa pôvodného žrebovania vyžrebovaný výherca nový. Organizátor spotrebiteľskej súťaže nezodpovedá za prípad, keď e-mail s informáciou o výhre bude doručený či uložený do „spamu“ či nevyžiadanej pošty apod. na e-mailovej adrese výhercu, tzn., že výherca zodpovedá za kontrolu e-mailovej schránky aj v tomto rozsahu.
Výherca je povinný bez zbytočného odkladu dohodnúť s organizátorom termín a spôsob odovzdania výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani inou formou plnenia.

6. Spracovanie osobných údajov

Organizátor súťaže spoločnosť Maternia s.r.o., IČ: 26104784, so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226 (ďalej tiež ako „správca”)týmto z pozície správcu osobných údajov informuje účastníka súťaže, ako subjekt údajov, o tom, že:
Z dôvodu plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sa zapojením do súťaže podľa bodu 4 týchto pravidiel stáva účastník súťaže, budú spracovávané nasledujúce osobné údaje účastníka súťaže: e-mailová adresa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. Tieto osobné údaje účastníka súťaže budú spracované na účely realizácie spotrebiteľskej súťaže a odovzdanie výhier výhercom, a to po dobu k tomu nevyhnutne nutnú.
Správca si dovoľuje informovať účastníka súťaže, že jeho vyššie uvedené osobné údaje môžu byť v mene organizátora spracúvané tiež spracovateľom ako subjektom odlišným od správcu (napr. v súvislosti s poskytovaním technickej podpory, poradenstva, zabezpečenia majetku správcu a pod.). Správca oznámi účastníkovi súťaže na požiadanie totožnosť spracovateľov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté.
Spracovanie získaných osobných údajov všetkých účastníkov súťaže prebieha v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len „nariadenie“).
Správca v súlade so zákonom a čl. 13 nariadenia informuje účastníka súťaže, ako subjekt údajov, o tom, že:
Účastník súťaže je oprávnený požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané, a právo žiadať informácie o priebehu spracovania, ďalej má účastník súťaže právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník súťaže môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné, alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Účastník súťaže môže namietať, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov iba zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.
Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú účastníkovi súťaže zodpovedané prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese lucie.evans@maternia.cz. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností správcu sa môže účastník súťaže obrátiť na správcu na e-mailovej adrese lucie.evans@maternia.cz a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7. Všeobecné ustanovenia

Všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, najmä povinnosti daňové, poplatkové, ohlasovacie a ďalšie, nesie výherca na svoj náklad a zodpovednosť. Organizátor týmto odporúča výhercovi, aby najmä preveril svoju povinnosť odviesť z výhry daň z príjmu a vplyv obdržania výhry na ďalšie odvody (sociálne, zdravotné poistenie a pod.).
Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže. Pri dôvodnom podozrení na porušenie podmienok či pravidiel súťaže ShopRoku 2018 a/alebo spotrebiteľskej súťaže bude účastník súťaže zo spotrebiteľskej súťaže vylúčený. Pri nesplnení podmienok či pravidiel tejto spotrebiteľskej súťaže stráca účastník súťaže automaticky nárok na výhru. Výsledky spotrebiteľskej súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
K odovzdaniu výhry nedôjde v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať pravidlá spotrebiteľskej súťaže. Organizátor bude pri týchto zmenách zohľadňovať záujem účastníkov súťaže v maximálnej možnej miere a účastníkov o tejto zmene informuje.
Organizátor v maximálnej možnej miere umožnenej legislatívou, najmä občianskym zákonníkom, nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú účastníkom súťaže v súvislosti s účasťou v spotrebiteľskej súťaži a získaním výhier.
V prípade otázok súvisiacich so spotrebiteľskou súťažou môžu účastníci súťaže kontaktovať organizátora na e-mailovej adrese: info@vasesosovky.sk.
Akékoľvek oznámenia a vyhlásenia ohľadom spotrebiteľskej súťaže je oprávnený vydávať iba organizátor spotrebiteľskej súťaže.

Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže vydal organizátor ako záväzný dokument pre realizáciu spotrebiteľskej súťaže „Hlasujte v súťaži ShopRoku 2018 pre Vašešošovky.sk a vyhrajte lístky do kina“.

Komentáre Pridať otázku

 • Filip S.

  Potešila by ma výhra lístkov . Som Váš stály zákazník Ďakujem pekne

  Odpovedať
 • Filip S.

  Ďakujem za spokojnosť mojich objednávok . Stále na čas a zodpovedne mám šošovky doručené. Ďakujem pekne s pozdravom váš zákazník

  Odpovedať
  • Andrea Glitta VašeŠošovky.sk

   Dobrý deň,

   ďakujeme za Vaše milé slová, znamenajú pre nás veľa. Sme veľmi radi, že ste s našimi službami spokojný. Prajem Vám pekný deň. Andrea

   Odpovedať

Údaje označené * sú povinné.